Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «Ολοκλήρωση της στερέωσης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Χρυσοσπηλιώτισσας στην Αθήνα», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Επιστροφή